گزارش تصويري


نشست مشترک اعضاي شوراي شهر ، هيئت امناء بازار بزرگ ميلاد ، معاونت شهرسازي ، مدير منطقه يک ، رئيس سازمان آتشنشاني و عوامل سازمان در جهت رفع مشکلات بازار

جزییات بیشتر

مزايده ضايعات


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد اقلام ضايعاتي را از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند.

جزییات بیشتر

مزايده دوم


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

آگهي دعوت از مالکين*نوبت دوم


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد به منظور اجراي طرح مصوب واقع در شهرکرد ، خيابان فردوسي جنوبي ، روبروي مسجد نو ...

جزییات بیشتر

مزايده اول


سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :

جزییات بیشتر

آگهي دعوت از مالکين


جزییات بیشتر

نصب المان هفت سين


جزییات بیشتر

نصب المانهاي نوروزي سازمان


جزییات بیشتر
آرشیو