مزايده 98/4

کد خبر: 22170 تاریخ انتشار: 1398/07/14
نمایش: 150
اخبار
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :
 

 
 
آگهي مزايده
 
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد در نظر دارد مزايده اي با شرايط ويژه به شرح ذيل برگزار نمايد :
1ـ اجاره  و فروش تعدادي املاک سازمان  به صورت اقساط از طريق مزايده كتبي .
2ـ ارائه 5% قيمت پايه بابت ضمانت شرکت در مزايده بصورت چك تضميني يا ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب سازمان.
3ـ درصورت انصراف برندگان اول و دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مي گردد.
4ـ متقـاضيان جهت دريافت اسناد شركت درمزايده و تسليم پيشنهادات فرصت دارند از تاريخ  1398/07/14  لغايت
1398/07/25به اين سازمان واقع درشهركرد ، تقاطع بلوار خواجه نصير و خيابان فردوسي جنوبي ، طبقه دوم مجتمع تجاري اداري لاله مراجعه نمايند .
5ـ هزينه هاي چاپ آگهي و کارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد .
6ـ متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 32270067 ـ 32272060 ـ 038 تماس حاصل نمايند .
7 ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد .
 
 
 
روابط عمومي
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد

افزودن دیدگاه