• بازار ميلاد ، دهليزي براي رونق بافت هاي فرسوده
  • مهندس شاهوردي از پيشرفت فيزيکي 55 درصدي پروزه هاي سازمان خبر داد
  • احداث معبر فرهنگي کوي نمد مالان در دستور کار سازمان قرار گرفت
  • بازديد ميداني از کيفيت اجراي پروژه بازآفريني شهري در شهرکرد
  • آگهي مزايده

بافت فرسوده پلي از گذشته به آينده

کد خبر: 62321 تاریخ انتشار: 1399/06/06
نمایش: 183
اخبار
مهندس اکبر شاهوردي به عنوان سرپرست جديد سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شهرکرد معرفي شد
مهندس اکـبر شاهـوردي  ، سرپرسـت جديد سازمان عمـران و بازآفرينـي فضـاهـاي شهري شهرداري شـهرکرد به بيـان دغـدغه ها و فعاليـت هاي پيـش روي سازمان پرداخت:

* احياي بافت هاي فرسـوده
* بازآفريني معنادار فضاهاي شهري
* باز زنده سازي هـويت شهرکرد
* داشتن رويکرد فرهنگي در کنار توجه به مباني شهرسازي جهت بيان غناي بافت فرسوده
* بسترسازي براي احياي سنت هاي فراموش شده
* داشتن رويکرد فرهنگي نسبت به بافت هاي فرسوده

همگي بخشي از رويکردهاي مديريت جديد در اين سازمان خواهد بود. مهندس شاهوردي ، سازمان مطبوعش را عاملفعاليت هاي چشمگيري در شهر مي داند
که هم در حوزه شهرسازي و احياي بافت ها فعـال است و هم در توسـعه و تعالي فرهنـگي شهر با رويکرد توجه به سـنت هاي کهن ...


بهره برداري از نظرات کارشـناسان و صاحبان ايده در اين حوزه از خط مشي هاي مديريت جديد خواهد بود و توجه ويژه به بخـش هايي از قبيل کـوي نمـدمـالان و
ديگر بخـش هـاي در حال فرامـوشي شهر شهرکرد از همـين معـبر فکري به صـورت زير بنـايي محـقق خواهـد شد


اکبر شاهوردي که قبل از اين به عنوان معـاون شهرسازي در شـهرداري شهرکرد فعـاليت مي کرد ، ضمن قـدرداني از زحمات مهـندس مسعود حبيـبي ، رئيـس پيشـين سـازمان ، حجـم فعاليـت هاي پيـش رو را نسـبت به ديگر بخـش هاي شهرداري ، چشمـگير و توجه به مظاهر شـهري در بافت هاي فرسـوده را بسـيار
حسـاس و دقيـق ارزيابي مي کند

معتقد است اشتباه در اين حوزه به معناي لطـمه زدن به هويت تاريخي و فرهنـگي شهر خواهـد بود ، پس نيـازمنـد تلاش  مظاعـف و همـراهي با متخصـصان و کارشناسان دغدغه مند نهادهاي ذيربط خواهد بود.

مولف: روابط عمومی سازمان

افزودن دیدگاه