• بازار ميلاد ، دهليزي براي رونق بافت هاي فرسوده
  • مهندس شاهوردي از پيشرفت فيزيکي 55 درصدي پروزه هاي سازمان خبر داد
  • احداث معبر فرهنگي کوي نمد مالان در دستور کار سازمان قرار گرفت
  • بازديد ميداني از کيفيت اجراي پروژه بازآفريني شهري در شهرکرد
  • آگهي مزايده

احداث معبر فرهنگي کوي نمد مالان در دستور کار سازمان قرار گرفت

کد خبر: 62331 تاریخ انتشار: 1399/06/19 10:08:26
نمایش: 199
اخبار
شهرکرد ، شهرجهاني نمد
به گزارش روابط عمومي سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهـرداري شـهرکرد : صبح امروز جلسه اي در اين سـازمان با حضورمديران سازمان هاي سيــما و منـظر و سـازمان فرهنــگي اجتـماعي و ورزشـي شهرداري شهرکرد برگـزار گرديـد اين جلـسه پيـرامون کيفـيت اجـراي معــبر فرهنــگي درکـــوي نمــدمالان شهرکرد برگزار شد. باتوجـه به اهمـيت همـکاري اين سه سـازمان در اجراي پـروژه ، ضمن تقـسيم وظايف ، جهت  جلوگيري از هرگونه همــپوشـاني و اتـلاف وقـت و هــزينه هر سازمان با تعـيين سهـم خود بخشي از کار  رابه عهـده گرفت از طـرفي مراحل حضـور هـر سـازمان نيز تعيـين گرديد  تا بر اسـاس هزينــه فايـده و زمانبـندي معين ، اقـدامات هر سـازمان درمسير کلي پروژه تعيـين و عمـلياتي شود.  مهنـدس اکبــر شاهـوردي  سرپرست سـازمان عمران و بازآفريني فضـاهاي شـهري شهرداري شهرکرد ،اين پـروژه را از مهمــترين فعاليــت هـاي بازآفرينــي درشهرکـرد دانسـت و مظـاهـر فرهنــــگي در ايـن محـور را از مهمـترين بخـش هــاي آن بر شمرد و همچنين استفاده از پيشـنهادات سازنده در باززنده سازي اين فضا از سوي صاحبـان اين فـن و هنر و شهروندان فرهيخته را مهم توصـيف نموده است . اجـراي پـروژه کـوي نمـدمـالان شـروع و با جديت در حال پيگيري و اجراسـت.

مولف: روابط عمومی سازمان

افزودن دیدگاه