• بازار ميلاد ، دهليزي براي رونق بافت هاي فرسوده
  • مهندس شاهوردي از پيشرفت فيزيکي 55 درصدي پروزه هاي سازمان خبر داد
  • احداث معبر فرهنگي کوي نمد مالان در دستور کار سازمان قرار گرفت
  • بازديد ميداني از کيفيت اجراي پروژه بازآفريني شهري در شهرکرد
  • آگهي مزايده

مهندس شاهوردي از پيشرفت فيزيکي 55 درصدي پروزه هاي سازمان خبر داد

کد خبر: 62336 تاریخ انتشار: 1399/07/01
نمایش: 165
اخبار
عملکرد شش ماهه اول سال جاري سازمان
به گـزارش واحـد روابط عمومي سازمان عمـران و بازآفرينـي فضـاهاي شهري شهرداري شهرکرد در خصوص گزارش عملکرد شـش ماهه اول سال جاري سازمان ، به لطف خـــداوند بـزرگ و هـمراهي شهروندان گرامي ، سـازمان موفق به اجـراي بخــش قابل توجهـي ازپروژه هاي عمران و بازآفريني شـده است. مهندس شاهـوردي سرپرسـت سازمان اعـلام نمودند با در نظر گرفتن اهمـيت اجـراي پروژه‌هـاي باز آفريني در سال 1399 بودجه‌اي بالغ بر 58 ميلـيارد ريال جهت باززنده‌سازي و اجــــراي پروژه‌هاي عمـراني به اين سازمان اختـصاص داده شد که تا کنون  ( در شش ماه اول ) 52 درصد از اين بودجه در پروژه‌هاي ذيل هزينه شـده است:

1.  پروژه احيا و بازآفريني کوي نمدمالان
2.  احيا و بازآفريني کوي نشاط (محله آقا بزرگ )
3.  احيا و بازآفرينـي محله سقاخانه شهرکرد
4.  باززنده سازي معابر بافت هاي  قديم شهر

در ادامه لازم به ذکـر است که هم زمان با اجـراي پروژه‌هـاي  ذکـر شـده مربوط به سـازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري ،  براساس مصوبات سـتاد بازآفـرينـي ، جهت احيـاء و باززنده سـازي بافت قـديم و بافت هاي ناکارآمـد ،طي اقدامـي مشترک ، بيـن دولت به نمايندگي شرکت بازآفريني و شهرداري شهرکرد به نمايندگي اين سـازمان ، پروژه هاي ذيل الذکر در بافت فرسوده شهرکرد و محله هاي هدف بازآفريني و همچنين در منطقه غرب شهرکرد ( مهديه ، اشگفتک و چالشتر ) انجام گرديده است ‌که ميـزان مشـارکت در اين پـروژه‌هـا به صــورت 30 درصد به عهده شهرداري و 70 درصد به عهده شـرکت بازآفـريني ايـران است به طور کلي پيـشرفت پروژه‌ هـاي مذکور 55 درصـد بوده است .   و قطعا گام بلندي در جهت بازآفريني فضاهاي شهري در شهرکردمحسوب  مي شوند.

پروژه هاي اقدام مشترک حوزه مديريت شهري در شهرکرد

1         محوطه سازي ميدان امامزادگان دو معصوم                        30 درصد
2         پياده رو سازي بافت فرسوده (خواچه نصير)                       75 درصد
3         احداث فضاي سبزکوچه ابومحمد                                     90 درصد
4          کف سازي معبر فرهنگي کوي نمدمالان                           20 درصد
5        اصلاح شبکه معابر پياده رو خيابان فردوسي تا بوعلي          20 درصد
6         هدايت آبهاي سطحي محله سقاخانه                              10 درصد
7           احــداث پـارک محـله 32  مهديه                                     75 درصد
8         ساماندهي حاشيه مسيل ناحيه غرب                            90 درصد
9        جمع آوري آبهاي سطحي ناحيه غرب                               90 درصد
10       پياده رو سازي بلوار رهبر چالشتر                                    50 درصد

 

مولف: روابط عمومی

افزودن دیدگاه