• بازار ميلاد ، دهليزي براي رونق بافت هاي فرسوده
  • مهندس شاهوردي از پيشرفت فيزيکي 55 درصدي پروزه هاي سازمان خبر داد
  • احداث معبر فرهنگي کوي نمد مالان در دستور کار سازمان قرار گرفت
  • بازديد ميداني از کيفيت اجراي پروژه بازآفريني شهري در شهرکرد
  • آگهي مزايده

بازار ميلاد ، دهليزي براي رونق بافت هاي فرسوده

کد خبر: 62340 تاریخ انتشار: 1399/07/01 14:11:15
نمایش: 139
اخبار
ايجاد دسترسي بازار ميلاد ، خيابان ملت و پارکينگ و کوچه يزدان
طبق گـزارش روابـط عمـومي سـازمان عمـران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري شـهرکرد مهندس اکبـر شـاهـــوردي سرپرست ســــازمان از ايجـاد دسـترسـي بازار ميــلاد به کوچه يزدان خبــر داد.
با‌ توجه به اهميت ايجاد اين دسترسي که عملا بازار ميلاد را بدل به کوريدور و دهلـيز مي‌کند واحـد حقـوقي سازمان عمران و بازآفريني فضاهـاي شهري شهـرداري شهرکرد پس از انجام مراحل قانوني ، نسبت به اجراي طرح مذکور ، اقـدام‌ نمـود.
اکنون با توجه به ايجاد اين دسترسي عملا بازار ميلاد، خيابان ملت، پارکينگ و کوچه يـزدان در شرايطي ايـده آل قرار گرفته و از منظر شهرسازي کيفـيت مناسبي بر منطـقه حاکم شده که ضمن کاهش بار ترافيکي، رونق کسب و کار را نيز محقق مي‌کند؛ ضمـــنا تبـــديل شـدن بازار ميـلاد به يک دهلـيز در حـوزه‌ي بازآفرينـي شـهري و همچنين رعايت ضوابط پدافند غيرعامل نيـز قـابل توجـه بوده و باعـث احيا بافـــــت‌هاي فرسـوده در مجـاورت بازار مي‌گـردد.
در ايـن راسـتا سـازمان عمـران و بازآفـرينـي فضـاهاي شهري ، صمـيمانه  از مسـاعدت هاي دادستان محترم و عوامل اجرايي و نيروي انتظامي قدرداني مي کند

مولف: روابط عمومی

افزودن دیدگاه